Toewijzing- en voorrangsregels 

In het toewijzingssysteem van de huisvestingsmaatschappijen moet er achtereenvolgens rekening gehouden met:

De rationele bezetting

U krijgt slechts een woning toegewezen die overeenkomt met de grootte van uw gezin.

Verplichte voorrangsregels

Er wordt verplicht voorrang verleend aan de kandidaat-huurder:

 1. (of een van zijn gezinsleden), met een fysieke handicap of beperking, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast aan de huisvesting van personen met die fysieke handicap of beperking of de kandidaat-huurder die ingeschreven is voor een sociale assistentiewoning, als de beschikbare woning een sociale assistentiewoning is;
 2. die huurder is van een sociale huurwoning van de verhuurder die niet voldoet aan de normen, vermeld in artikel 5, §1, derde lid, van de Vlaamse Wooncode;
 3. die huurder is van een sociale huurwoning van de verhuurder en die met toepassing van artikel 92, §3, eerste lid, 12° van de Vlaamse Wooncode verplicht is te verhuizen naar een andere sociale huurwoning;
 4. die omwille van een beroepsprocedure in het gelijk gesteld wordt (art. 30, vierde lid);
 5. die nog geen  huurder is van een SHM en die overeenkomstig artikel 18, §2, 2e lid, 26, 60, §3 en 90, §1, 4e lid, van de Vlaamse Wooncode opnieuw moet worden gehuisvest;
 6. die huurder is van een woning van een bepaalde SHM welke niet voldoet aan de rationele bezetting en die wenst te verhuizen naar een woning die wel aan de rationele bezetting voldoet. Deze huurder moet onmiddellijk en correct elke wijziging van zijn gezinssamenstelling aan die betreffende SHM gemeld en/of vooraf aangevraagd hebben.
 7. waarbij, op het moment van toewijzing, de gemelde gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden. Er wordt hem een woning toegewezen die aan zijn huidige gezinssamenstelling en fysieke toestand is aangepast;
 8. die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, zijn hoofdverblijfplaats had in een onroerend of roerend goed op de datum waarop dat overeenkomstig artikel 20, §2, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode in een proces-verbaal werd vastgelegd;
 9. die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, zijn hoofdverblijfplaats had in een woning op datum waarop die:
  • onbewoonbaar werd verklaard overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet, en waarvan de ontruiming noodzakelijk was;
  • met toepassing van artikel 15 of 16bis van de Vlaamse Wooncode ongeschikt of onbewoonbaar verklaard is of het voorwerp van een conformiteitsonderzoek als vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits-en veiligheidsnormen voor woningen, voor zover die woning op het technische verslag ofwel minstens driegebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken “omhulsel” of “binnenstructuur” ofwel minstens drie gebreken van categorie IV en 60 strafpunten gescoord heeft;
 10. die zijn hoofdverblijfplaats had in een woning op het moment dat die deel uit maakt van een vastgesteld onteigeningsplan;
 11. die een ontvoogde minderjarige persoon is.

Optionele voorrangsregels

Daarnaast kan een huisvestingsmaatschappij beslissen om na toepassing van de verplichte voorrangregels ook achtereenvolgens voorrang te verlenen aan:

 1. de kandidaat-huurder die in de periode van 6 jaar vóó r de toewijzing ten minste 3 jaar inwoner is of is geweest van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is,
 2. de kandidaat-huurder die in de periode van 6 jaar vóó r  de toewijzing ten minste 3 jaar inwoner is of is geweest van een gemeente in het werkgebied van de huisvestingsmaatschappij (zie kaart op de website van Woonplatform vzw: www.woonplatform.be ).

Gemeentelijke reglementen voor toewijzingen

Er kunnen gemeentelijke toewijzingsreglementen bestaan met afwijkende regels inzake lokale binding, specifieke doelgroepen of leefbaarheid. Vraag aan uw sociale huisvestingsmaatschappij naar gemeentelijke toewijzingsreglementen. 

Datum van inschrijving of keuze

U krijgt enkel een woning toegewezen die overeenkomt met de grootte van uw gezin.

Na toepassing van de voorrangsregels komt de kandidaat aan de beurt die het langst is ingeschreven op de wachtlijst of de desbetreffende keuzelijst. Er wordt dus gekeken naar de datum van inschrijving en de datum waarop een kandidaat eventueel zijn keuzes heeft aangepast.